ใบรับรอง ISO/IEC แบ่งเป็น 3 ระดับสำหรับเกจทั้งหมด

Certificate of Conformity
Certificate of Conformity

1. หนังสือรับรองการปฏิบัติตาม (C of C)

ISO/IEC Certificate for Gauges เกจได้รับ การผลิต และ เป็นไปตามข้อกำหนด เกจ ที่บังคับใช้ ใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบุว่า เกจ ได้รับการผลิต และตรวจสอบ โดย บุคลากร ที่ได้รับ การฝึกอบรม มาอย่างดี และ พบว่าเป็นไปตามขนาด และ ความคลาดเคลื่อนที่ระบุไว้

ใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบุว่า มาตรฐานอ้างอิง เบื้องต้น สำหรับการสอบเทียบ เกจ สามารถ ตรวจสอบ ย้อนกลับ ไปยังหน่วย System International (S.I. ) ได้ผ่าน N.I.S. T – สถาบันมาตรฐาน และ เทคโนโลยีแห่งชาติ. เดอะ เอ็น.ไอ.เอส.ที. หมายเลข ที่อ้างอิง ในใบรับรอง นี้ กำลังจะถูกยกเลิก ตามข้อกำหนดของ A2LA ใบรับรอง การปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ยังระบุด้วยว่า เกจ ได้รับการตรวจสอบ ตามมาตรฐาน MIL-STD 45662A, ISO 10012-1 และ ANSI/NCSL Z540-1

2. ใบรับรองการตรวจสอบ / การสอบเทียบแบบยาว (LFC)

เสนอการ สอบเทียบ แบบยาว สำหรับ การผลิต ซึ่งให้ มิติเกจ ที่สำคัญ และ ความคลาดเคลื่อน สำหรับมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง การสอบเทียบ แบบยาวของผู้ผลิตแสดงให้เห็นว่า เกจ ได้รับการผลิต และ ตรวจสอบ โดยบุคลากรที่ ได้รับการฝึกอบรมมา อย่างดี และ พบว่าเป็นไปตามขนาด และ ความคลาดเคลื่อน ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน การสอบเทียบ แบบยาว สำหรับ เกจ เกลียว จะแสดงรายการ เส้นผ่านศูนย์กลางของพิทช์ เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก เส้นผ่านศูนย์กลางรอง ตะกั่ว และมุม

การสอบเทียบ แบบยาว สำหรับ เกจ ธรรมดามักจะแสดงรายการการวัดใน 3 ตำแหน่ง

 Calibration Certificate
ISO/IEC

3. การสอบเทียบที่ผ่านการรับรอง ISO 17025 (ISO 17025 LFC)

ส่ง เกจ ไปยังห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บุคคลที่สาม ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรองจาก ACLASS มิติข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดแสดงอยู่ในใบรับรองการสอบเทียบ

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 การรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิคสำหรับขอบเขตที่กำหนดไว้ และการทำงานของระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ *อ้างอิงจากแถลงการณ์ร่วม ISO-ILAC-IAF ลงวันที่มกราคม 2552

ISO 17025 เป็นมาตรฐานสากล ที่ใช้สำหรับการประเมินและการรับรองสมรรถนะของห้องปฏิบัติการวิจัยและวิเคราะห์ เป็นการยืนยันว่าห้องปฏิบัติการดำเนินงานด้วยวิธีที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีประโยชน์ที่สำคัญดังนี้

  1. สร้างความเชื่อมั่น ในผลการวิจัย และ การวิเคราะห์: การรับรอง ISO 17025 จะเพิ่มความเชื่อมั่น ในผลการวิจัย และ การวิเคราะห์ที่ได้มาจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
  2. เพิ่มโอกาสในการได้รับการรับรอง: หากห้องปฏิบัติการมีการรับรอง ISO 17025 จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการการรับรองห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ
  3. เพิ่มความมั่นใจของลูกค้า: การมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO 17025 จะช่วยเพิ่มความมั่นใจของลูกค้าในผลการวิจัยและวิเคราะห์ที่ได้มาจากห้องปฏิบัติการนั้น ๆ
  4. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การมีการรับรอง ISO 17025 จะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบผลการทดลอง การวางแผนการทดลอง และการจัดการกับข้อมูล

ดูสินค้าอื่นๆ Youtube


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

https://protoolgauge.com/th/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94/