Chuck Type

CMT611Y
CMT1S611Y
CMT612

Features Chuck accuracy: ↓0.02mm

Specification

** นอกเหนือข้อกำหนดเหล่านี้สามารถสั่งพิเศษได้
** ไม่รวมมาตรวัดการหมุน
** ใช้สเกลเชิงเส้นที่มีความสูงตรงกลางอย่างน้อย 130 มม.