Electric Motor Type

Electric Motor Type

Categories ,

Specification

** ความสูงศูนย์ 200,300 สามารถใช้ได้กับ MT4C25 —-Customer optional
** ไม่รวมมาตรวัดการหมุน
** ระยะศูนย์เกิน 400 ถึง 1,000 ใช้ได้กับ Center Height 200 หรือ 300 แต่ใช้ความสูงศูนย์ 200 ต้องลดระยะกลางลง 80 และ 300 ความสูงศูนย์ลด 200 เนื่องจากความสูงศูนย์ l ต่างกันก็จะมีความยาวของ tailstock ต่างกัน .
** ใช้สเกลเชิงเส้นที่มีความสูงตรงกลางอย่างน้อย 130 มม.
** นอกเหนือข้อกำหนดเหล่านี้สามารถสั่งพิเศษได้
** ใช้แกน Z2 ที่มีความสูงตรงกลางอย่างน้อย 130 มม.

ติดต่อสอบถาม
สินค้าอื่นๆ
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights